รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 ห้วงเวลา 

ลำดับที่

ประเภทเรื่องร้องทุกข์/

ร้องเรียน/

ขอรับคำแนะนำปรึกษา 

 

ลำดับเลขรับหนังสือ 

ผลการดำเนินการ

 

หมายเหตุ 

ส่งต่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๑/๖๑ - ๘ ม.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๒/๖๑ - - ๒๖ ก.พ.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องเรียน ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๓/๖๑ - - ๖ ก.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๔/๖๑ - - ๗ พ.ย.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ขอคำปรึกษา ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๕/๖๑ - - ๘ มี.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๖/๖๑ - - ๒๗ มี.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ขอคำปรึกษา ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๗/๖๑ - - ๒๘ มี.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๘/๖๑ - - ๒ พ.ค.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ขอคำปรึกษา ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๐๙/๖๑ - - ๕ มิ.ย.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑๐ ขอคำปรึกษา ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๑๐/๖๑ - - ๘ มิ.ย.๖๑
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑๑ ร้องทุกข์ ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๐๑๑/๖๑ - - ๑๘ มิ.ย.๖๑
 กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐  ขอคำปรึกษาหรือแนะนำ ศดธ.อบจ.ชร. ลว ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ - - เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้คำปรึกษาแนะนำประกอบข้อระเบียบกฏหมายเพื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายต่อไป 
มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของผู้จัดการมรดก  ศดธ.อบจ.ที่ ๒/๒๕๖๐ ลว.๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - - - เรื่องอยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงรายมีหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบ
  ขอรับคำแนะนำปรึกษาและขอร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๓/๒๕๖๐ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - - ผู้ร้องทุกข์แสดงความประสงค์ยื่นคำร้องทุกข์และขอให้ช่วยส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
 มิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  ร้องเรียนให้ช่วยเหลือเจรจากับคู่สัญญาให้ชำระราคาสินค้าที่ส่งมอบไปแล้ว  ศดธ.อบจ.ชร ที่ ๑/๒๕๕๙ ลว.๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙    


 

 

Joomla templates by a4joomla